Informacje szczegółowe na temat stanowiska

Informacja o warunkach zatrudnienia

1. Przedmiot naboru:
Stanowisko: sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: KKC Mariusz Dziwura, Bogusław Pałczyński Spółka Cywilna Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas okreslony 1/2 etatu Wymiar czasu pracy: 20godzin tygodniowo - 1/2 etatu

2. Wymagania podstawowe::
wykształcenie co najmniej zawodowe
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:
książeczka zdrowia
przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
umiejętność podejmowania decyzji,
poczucie odpowiedzialności
wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Sprzątanie
Codzienne :
zamiatanie, odkurzanie pomieszczeń biurowych, hali, zaplecza socjalnego, warsztatów, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętu, parapetów, półek, mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących, zmywanie podłogi w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, łazience i wydzielonej szatni
I raz w miesiącu :

generalne porządki - mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury, pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych, sprzętu, mebli, trzepanie dywanów, czyszczenie wykładzin,

Przestrzeganie BHP
odpowiednie zabezpieczenie przed osobami postronnymi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania, używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem, wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka materiałowa :
kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętu , pomocy, znajomość stanu posiadania, zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w magazynie i hali dbałość o powierzony sprzęt, rośliny odpowiedzialność materialna za sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach.

Sprawy ogólne :
dbałość o estetyczny wygląd, wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora Wymagane dokumenty:

życiorys (CV)
list motywacyjny
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)
świadectwa pracy
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczka


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm

Opis szczegółowy stanowiska

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Miejsce pracy Kostrzyn nad Odrą, ul. Fabryczna 1

szczegóły