Informacje ogólne

Informacja o warunkach zatrudnienia

Realizując obowiązek wynikający z art. 29 § 3 kodeksu pracy, poniżej przedstawiono istotne informacje o warunkach zatrudnienia:
1. W firmie obowiązuje następująca norma czasu pracy:
- 8 godzin na dobę,
- przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest przez pracodawcę jeden raz w miesiącu.
3. Warunki dotyczące prawa do urlopu są następujące:
a. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
b. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
c. Wymiar urlopu wynosi:
i. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
ii. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
d. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc pod uwagę wymiar określony wyżej. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
e. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat lub 26 dni dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na tej zasady, nie może przekroczyć 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat lub 26 dni dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.
f. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Do okresu pracy, od Strona 2 z 3 którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
i. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
ii. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
iii. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
iv. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
v. szkoły policealnej - 6 lat,
vi. szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt i - vi, nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
g. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z tymi zasadami, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Zasady te stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
h. Okres wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
i. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, chyba że strony ustaliły w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia będzie wynosić 1 miesiąc w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie,
ii. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, chyba że strony ustaliły w umowie 3 miesięczny okres wypowiedzenia, w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie,
iii. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 4. Pora nocna trwa od godz. 22:00 do 6:00.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest 7-go dnia każdego miesiąca w kasie pracodawcy, w godzinach od 9:00 do 16:00 lub, za pisemną zgodą pracownika, przelewem na rachunek bankowy.
6. Pracownik potwierdza obecność w pracy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.
7. Pracownik zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności w pracy według następujących zasad:
a. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien uprzedzić przełożonego.
b. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami, o których mowa w lit a), Strona 3 z 3 pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. W razie powiadomienia za pośrednictwem poczty za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
c. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie – w najwcześniej możliwym terminie przedstawić pracodawcy dowody na usprawiedliwienie swojej nieobecności, w tym także najpóźniej w terminie 7 dni dostarczyć zaświadczenie lekarskie w razie nieobecności w pracy z powodu choroby. Pracownik może tego dokonać osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty.

Opis szczegółowy stanowiska

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Miejsce pracy Kostrzyn nad Odrą, ul. Fabryczna 1

szczegóły